Rok 2010

Zpráva velitele Jednotky SDH na úseku represe za r.2010

Hlavním posláním jednotky je likvidace událostí, zásahová činnost, technické pomoci či jiných události, ke kterým je jednotka povolávána CTV.

Činnost jednotky se odvíjí od odborné přípravy, výcviku, údržby výstroje, výzbroje, techniky i samotné údržby Hasičské zbrojnice. Odborná příprava je už dle zaběhnutého pořádku v pátky od 18.00 hodin v klubovně hasičské zbrojnice. Odborná příprava se provádí každý druhý pátek a ostatní pátky jsou věnovány aktuálním otázkám oblasti  požární ochrany i kulturního dění. Tyto pátky jsou vedeny jako Volné téma.

Navíc proběhla i příprava na stanici HZS MSK pobočka č.4 Hrabůvka a to na téma Násilné vnikání do uzavřených prostorů. Jednotka se zúčastnila v počtu 1+9. Je smutné, že se odborné přípravy nezúčastňují členové, kteří to opravdu potřebují.

Plán odborné přípravy a výcviku je zpracován na základě Pokynu Generálního ředitele HZS ČR a Sbírky interních aktů řízení GŘ HZS ČR ze dne 1.prosince 2009.

V měsíci prosinci bylo provedeno ověření znalostí a to písemným testem. Bohužel, jsou mezi námi i jedinci z jednotky, kteří si nenašli čas,aby přišli toto ověření splnit.

Požáry a technické pomoci za rok 2010:

3.1.2010 v 11.16 hodin Hrabová Viktora Huga 623/23a bytový požár v počtu 1+6 s technikou CAS 25 Liaz.

10.1.2010 v 9.36 hod. Hrabová Na Hurtě 949/19 –vyproštění koně z pod zřícené střechy následkem napadaného sněhu, a pak jeho postavení na nohy v počtu 1+4 s technikou CAS 25 Liaz. Jednotka spolupracovala s jednotkou HZS MSK stanice č.4 Hrabůvka.

12.1.2010 v 15.09 hod. Hrabová,V.Huga 20 střecha mateřské školy.Odstranění navátého sněhu v počtu 1+5 technika DA-12 A/31.

14.1. 2010 v 16.03 hod. Hrabová,Paskovská,restaurace U lípy- odstranění rampouchů, 1+4 technika DA-12 A/31.

19.1.2010 v 15.00 hodin Hrabová, Obchodní odstranění rampouchů za pomoci povolané výškové techniky v počtu 1+5 a DA-12 A 31. Doba zásahu 3.30 hod.

12.2.2010 v 18.19 hod. ul. Paskovská restaurace Na vyhlídce -odstranění sněhových převisů a rampouchů ze střechy v počtu 1+5 technika Da-12 A 31.

19.2.2010 v 18.07 hod. opět restaurace Na Vyhlídce a zase sněhové převisy a rampouchy na střeše v počtu 1+4 technika DA-12 A /31.

20.2.2010 v 17.35 hod. Hrabová, Paskovská 158/37, rodinný dům-výbuch kotle ústředního topení v kotelně. Bez zranění. Uhašení a vybráni ohně z prasklého kotle, následné odvětráni sklepních prostor přirozenou cestou, v počtu 1+6,technika CAS 25 Liaz.Zároveň byla použitá dýchací technika.

21.2.2010 v15.36 hodin Hrabová Na rovince 879 čerpání vody z nádvoří Centrálního parku-2 m vody v počtu 1+12 s technikou CAS 25 Liaz a DA 12 A/31. Na tomto zásahu se podílely Jednotka HZS MSK stanice č.4, JSDH Zábřeh, JSDH Stará Bělá, JSDH Michálkovice a JSDH Hrabová.Doba zásahu 15 hodin.

17.3.2010 v19.15 hod. Hrabová Obchodní 479/4 sklepní požár v počtu 1+4 s technikou CAS 25 Liaz.

Jednotka zasahovala při květnových povodních

Dne 16.5.2010 v 7.37 hod. v počtu 1+7 Hrabová Šídlovecký potok-čištění ucpané mříže.

Dne 16.5.2010 v 16.17 hod. v počtu 1+7 Hrabová Firma Sungvo Hitech-čerpání vody.

Dne 16.5.2010 v 21.01 hod v počtu 1+7 opět Firma Sungvo Hitech-čerpání vody s čerpadly CAS 25 a PS-12.Čerpáni bylo ukončeno 17.5.2010 v 02.57 hod.

To už byla jednotka CTV éčkem uvedena do hotovosti ve zbrojnici.

Dne 17.5.2010 v 4.04 hod. v počtu 1+8 Ostrava Hrabůvka ul. Místecká –vyvrácený strom-odstraněno za pomoci motorové pily.

Dne 17.5.2010 v 6.13 hod. v počtu 1+8 Hrabůvka ul. Závodní-čerpání vody ze sklepa v objektu zahradnictví.

Dne 17.5. 2010 v 9.35.hod. v počtu 1+7 Stará Ves nad Ondřejnicí -průzkum oblasti na člunu.

Dne 17.5.2010 v 13.24hod v počtu 1+7 čerpání vody na ulici Krmelínská (Zahradnictví a přilehlé objekty).

Dne 17.5.2010 v 17.59.hod. v počtu 1+6 opět potok Šídlovecký –ucpaná mříž

Dne 17.5.2010 v 20.44 hod. v počtu 1+6 čerpání vody na ulici Rudná v  Kunčičkách. nasazeny 2 ks plovoucí čerpadlo Maximum.

Dne 18.5.2010 v  8.59hod. 1+4 Hrabůvka –čerpání vody sklep

v 9.48hod.1+4 Hrabová ul.Domovská-čerpání a následné protlačení kanalizační propustě.

v 14.40hod 1+4 Hrabová potok Šídlovecký, ucpaná mříž

v 17.37hod 1+4 opět potok Šídlovecký pro změnu vodou donesený strom, který začal tvořit hráz.

V 18.00 byla ukončena hotovost.

Dne 19.5.2010 v 8.40 hod. 1+3 Hrabůvka Mjr. Nováka-čerpání výtahových šachet

Dne 20.5.2010 v 8.43 hod. 1+3 Hrabová Paskovská autobusová zastávka-vodou podmočený strom kde hrozilo nebezpečí pádu na stávající čekárnu a její poškození.

v 10.34hod.1+3 Muglinov ul.Keramická –čerpání vody ze zatopených sklepů a od 14.30 hod. čerpání vody na ulici Olešní v Muglinově.

Dne 22.5.2010 v čase od 7.51 hod až do 20.37 hod. v počtu 1+5 čerpání vody ve Vrbici u Bohumína.

Dne 2.6.2010 v 15.16 hod. 1+3 po silném dešti opět ucpaná mříž na potoku Šídlovecký.

Dne 4.9. 2010 v 9.00 hod. 1+4 Hrabová Šídlovec (garáže u mlýna) strom ohrožující provoz na cyklostezce.

Mimo tyto události jednotka vyjížděla na likvidaci poletavého blanokřídlého hmyzu v rámci týdenních pohotovostí,počínaje měsícem květen a konče měsícem říjen.

Počet výjezdu: Květen :0x, červen :5x, červenec :0, srpen :8x září 3x. Celkem 16 výjezdů a ujeto celkem 260 km.

Jednotka také prováděla požární asistence u sportovních a kulturních akcích a to:

7.3.2010 v 15.35 hodin na Městském stadiónnu ve Vítkovicích při fotbalovém utkáni FC Baník Ostrava versus FK Jablonec nad Nisou v počtu 1+10.

20.3.2010 v 16.21 hodin opět ve Vítkovicích FC Baník Ostrava versus Č.Budějovice v počtu 1+9. V obou případech s technikou CAS 25 Liaz.

18.9.2010 se jednotka ve složení Ing. Minář Milan, Kroček Vlastimil, Baron Ivo, Mintěl Stanislav a Sobota Jan zúčastnila okrskového námětového cvičení v rámci oslav 120-ti let založení SDH Zábřeh nad Odrou.

Další výjezdová činnost v období od počátku září do konce roku nebyla žádná -Jednotka nebyla nikým nikde povolána.

15 a16 října 2010 se uskutečnila cyklická odborná příprava velitelů jednotek a velitelů družstev v Ústřední Hasičské Škole v Jánských Koupelích. Z našeho Sboru byli přítomni bratři Kroček Vlastimil,Ing.Minář Milan a Sýkora Petr.

20.listopadu se uskutečnilo Instruktážní metodické zaměstnáni techniku CHTS na CHS v Zábřehu. Z naší Jednotky to byl br. Stoško Jakub, který vykonává tuto funkci místo br.Petra Roly, který se odstěhoval mimo Ostravu a z Jednotky vystoupil.

V roce 2010 byla prováděna pravidelná technická prohlídka na vozidlech CAS 25 Liaz a na dopravním automobilu 12 Avia 31, bez závad. (v termínech 28.1., 29.3.2010).

Taktéž byla u naší jednotky provedena Fyzická inventura majetku, který má v zápůjčce Úřad Městského obvodu Hrabová a naše jednotka ho využívá ke své činnosti. Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. Členové Jednotky taktéž po celý rok prováděli údržbu výzbroje,výstroje, techniky a hasičské zbrojnice při čemž odpracovali 1 103 hodin.

Během roku 2010 byly provedeny změny ve složení jednotky a to následovně:

O uvolnění požádal br. Petr Rola z důvodu změny bydliště.

Z jednotky byl vyřazen br.Jirout Tomáš pro neplnění povinností člena JSDH.

Z funkce Řidič Strojník na funkci hasič byl po osobní domluvě přeřazen br. Janša Jiří.

Do funkce Řidič-Strojník byl zařazen br. Šír Martin, který absolvoval školení v ÚHS  Janských Koupelích.

Do funkce hasič byl zařazen nový člen Sobota Jan, který přešel po dovršení 18-ti let z dorostu.

Jednotka k dnešnímu dni má stav 18.členů: 1 vel.jednotky,2 velitelé družstev,4 řidiči –strojníci a11 hasičů.

Kroček Vlastimil – velitel jednotky

Ing.Minář Milan – zástupce velitele jednotky

Sýkora Petr – velitel družstva

Mintěl Jaroslav – řidič – strojník

Šír Martin – řidič – strojník

Doležálek Pavel – řidič – strojník

Doležálek Petr – řidič – strojník

Baron Ivo

Bubela Tomáš

Chlupatý Jan

Kroček Josef

Mikeska Přemysl

Mintěl Stanislav

Janša Jiří

Sobota Pavel

Sobota Jan

Stoško Jakub

Ing. Koutný František

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *