První pomoc!

Zástava dechu a oběhu u dospělých pacientů

Náhlá zástava oběhu a dechu vzniká nejčastěji vlivem onemocnění srdce ( akutní infarkt myokardu, maligní porucha srdečního rytmu, plicní embolie apod. )

 • co nejrychleji volat 155
 • pokud dojde ke zhroucení před námi  – pád na zem, bezvědomí – oslovit, nereaguje-li, zkusit bolestivý podnět. Nereaguje-li postižený na podnět, ale dýchá – uložit do stabilizované polohy na bok a stále sledovat stav.
 • pokud postižený nedýchá – začít nepřímou masáž srdce 100x za minutu


Obr.: Nepřímá masáž srdce


 • nepřímá masáž srdce  = dlaň jedné ruky položit palcovou stranou dlaně na střed hrudní kosti,  na hřbet této  ruky položit druhou ruku , naklonit se horní polovinou těla nad postiženého, napjaté lokty , začít rytmicky (v rytmu písničky rolničky, rolničky) stlačovat hrudník do hloubky cca 6-8 cm celkem

  Obr.: Princip nepřímé masáže srdce

 

 • zajistit průchodnost dýchacích cest  – zaklonit hlavu postiženého  tlakem na čelo a zvednout bradu ( zakloň hlavu , zvedni bradu ) , zacpat nos a 2x po sobě vdechnout do postiženého, nekontrolovat tep a nepřerušovat masáž

  Obr.: Manévr: a) zakloň hlavu, b) zvedni bradu
 • co nejdříve volat 155
 • pokračovat do příjezdu záchranné služby
 • nutnost tvrdé podložky pod postiženým
 • pokud dýchá, oslovit, bolestivý podnět (např. štípnutí), zvednout DKK – návrat vědomí, pokud ne, zotavovací poloha, udržení průchodnosti DC  a volat 155

  Obr.: Zotavovací poloha

Zástava dechu a oběhu u dětí

– nejčastější příčinou zástavy dechu –   vdechnutí cizího tělesa, záněty hrtanu , příklopky hrtanové proto nejdříve KPR 1 minutu  (pokusy o vypuzení nebo KPR, pak volat  tísňovou linku 155)

 • snaha o vypuzení cizího tělesa
  • malé děti hlavou dolů a údery otevřenou dlaní do zad,
  • větší děti – přes koleno hlavou dolů údery do zad
 • synchronizace úderu s kašlem postiženého
 • pokud upadá do bezvědomí, přestává kašlat, provést 5 umělých vdechů ( dýchání z úst do úst, malé děti do nosu a úst ) přiměřeným objemem a zahájit nepřímou masáž srdce:
  • u dětí neprovádět záklon hlavy
  • nepřímá srdeční masáž  kojenců metodou 2 prstů  = 2.a 3.prst ruky položit do středu hrudníčku asi 1cm pod  spojnicí prsních  bradavek a periodicky stlačovat frekvencí 2 stlačení za sekundu
  • větší děti masírujeme jednou rukou
  • poměr dob 15:2
  • nepřerušovat srdeční  masáž !!!
  • novorozenci 1.-28.den života  : nepřímá srdeční masáž dvěma prsty v poměru  s vdechy 3:1 

Obr.: Nepřímá masáž srdce u dětí

Obr.: Vypuzení cizího tělesa


Bezvědomí

1. postiženého oslovíme – pokud na oslovení reaguje – sledovat, ponechat v jeho poloze nebo pokud je to možné uložit do zotavovací polohy na boku
– pokud postižený nereaguje – zkusíme reakci na bolestivý podnět – viz. bod 2
2. reakce na bolestivý podnět – pokud postižený reaguje – postupujeme stejně, jako by reagoval na oslovení, tedy podle bodu 1 uvedeného výše
– pokud postižený nereaguje ani na bolestivý podnět – zkontrolujeme dech postiženého – viz. bod 3
3. dýchání –  je-li dostatečné (postižený dýchá stejně jako zachránce) – zotavovací poloha
– není-li dýchací funkce dostatečná, zahájíme umělé dýchání  spolu s nepřímou masáží srdce
4. snažit se zjistit, co se stalo


Dušení cizím tělesem

1. u dětí použít vypuzovací manévry hlavou dolů viz výše, pokud těleso po vykašlání jasně vidíme  v ústech, opatrně vyjmout

2. u dospělých použít k vypuzení Heimlichův  manévr  údery do zad, při neúspěšnosti vypuzení  a nastupující zástavě dechu s bezvědomím – umělé dýchání + nepřímá srdeční masáž =  KPR

Obr.: Heimlichův manévr

 


Život ohrožující krvácení

1. zevní tepenné – jasně červená stříkající krev (např. úrazy)
2. zevní žilní – tmavá, volně vytékající krev (např. křečová žíla )
3. vnitřní krvácení –  bolesti břicha, postižený zvrací i čerstvou  i natrávenou krev (kávová sedlina), muže být dušnost, kašel , vykašlává krev,  neklid , kolabuje až bezvědomí, bílá až šedá barva kůže, opocení
4. první pomoc při vnitřním krvácení: úlevová poloha, nepodávat nic k jídlu ani tekutiny ani léky

5. snažit se zjistit, co se stalo ( úraz, …)
6. první pomoc u zevního krvácení : tlakový obvaz, zvednout končetinu, úlevová poloha postiženého, kterou zaujme sám
7. co nejrychleji přivoláme odbornou pomoc na lince 155, přitom stále sledujeme stav postiženého


Úrazy

– umět včas poskytnout první pomoc při úrazu je nesmírně důležité, úrazy jsou nejčastější příčinou smrtí dětí a mladých lidí do 30 let věku ( dopravní nehody, pády z výše … )

1. zlomeniny– zavřené bez porušení kožního krytu –  zafixujeme, nikdy se nepokoušíme napravovat !
– otevřené s poruchou kožního krytu – sterilně  přikryjeme ránu otevřené zlomeniny, zafixujeme, nikdy se nepokoušíme nenapravovat !, postižený zaujme úlevovou polohu, zachránce co nejrychleji přivolá odbornou pomoc na lince 155
2. řezné rány – krytí, při velkém krvácení tlakový obvaz nebo stlačení
3.  bodné ránynevytahovat zabodnutý předmět z rány z krku, břicha ! pak lepší postup pro chirurgické ošetření ) ,  bodné rány hrudníku – krýt neprodyšně igelitem ze 3 stran
4. úrazy hlavy – bezvědomí  ( i krátkodobé několik sekund )  nebo poruchy vědomí – zmatenost, desorientace, spavost, zvracení –  riziko krvácení do mozku – sledovat postiženého a volat 155
5. popáleniny – chladit vlažnou vodou, vždy chladit obličej, krk, dlaně rukou, pánevní dno a plosky nohou
– vyvést postiženého mimo dosah tepelné noxy (tepelného zdroje)
– ihned vysvléct kontaminovaný oděv , NIKDY VŠAK NEVYSVLÉKAT PŘIŠKVAŘENÝ ODĚV ! ( šusťáky )
NE celotělové chlazení zvláště  malých dětí !
– pozor na  nadýchání se  nebo výbuch – popálení dýchacích cest – otok sliznic DC – dušení
6. omrzliny–  pomalu zahřívat , zlehka třít, nikoliv sněhem !
7. pády z výšky : postiženého neposazovat !
– pokud je postižený při vědomí – úlevová poloha, zástava zevního krvácení, nedávat pít , neprodleně volat 155
– pokud je postižený v bezvědomí – nedýchá-li, okamžitě umělé dýchání s nepřímou masáží srdce
– pokud je postižený v bezvědomí a dýchá – zotavovací poloha


Intoxikace

– toxická látka pronikne do těla trávícím traktem, dýchacími cestami, kůží,  sliznicemi

1. zabránit dalšímu působení látky, pokusit se eliminovat nebezpečnou látku z těla
2. vyvolání zvracení slanou vodou – lžíce do sklenice vody do 1 hodiny od požití
3. NIKDY NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ U POŽITÍ BENZÍNU,PETROLEJE, NAFTY, PĚNIDEL, KYSELIN A LOUHŮ ! –  (je zde příliš vysoké riziko vdechnutí zvratků a následného vzniku chemického zápalu, perforace jícnu a žaludku )
5. slanou vodu nepodávat nikdy dětem
6. u otravy alkoholem  vyvolat zvracení pokud postižený  spolupracuje, pak uložit do zotavovací polohy ,sledovat, neponechat bez dozoru, neutéct!!!!! event. volat 155
7. u otravy léky: vyvolat zvracení do 1h od požití, vždy volat 155
8. drogy: obecně sledovat vědomí a dýchání,reakce na běžné podněty, pokud nemá náhled, sebekontrolu,  ohrožuje sebe nebo okolí – volat 155
9. plyny: vyvést ze zamořeného prostředí na vzduch , přitom neohrozit sebe
10. působení noxy na kůži, sliznice , oči : oplachy tekoucí vodou několik minut


Křeče

– záškuby nebo extrémní napnutí určitých částí těla (končetiny, obličej) nebo celého těla

1. křeče při horečce u dětí –  několik minut – zblednutí, promodrání, prohnutí dítěte do oblouku, oči v sloup, chrčení – zabránit poranění, nechat odeznít, pak poloha na bok, volat 155

2. křeče u dospělých – u epileptiků,  – snažit se zabránit pádu  a zranění postiženého při záškubech – hlavy ( nárazy hlavy o podlahu, předměty ) -podložit hlavu (polštářem, oděvem…), nechat odeznít
3. nestrkat žádné předměty do úst postiženého, nesnažit se v průběhu křečí otevřít ústa (pozor na prsty zachránce !!!!)
4. po odeznění křečí sledovat dýchání, pokud dýchá –  zotavovací poloha, stálé sledování stavu,  klidný přístup k postiženému, volat 155
– nedýchá-li postižený – zaklonit hlavu, nazvednout bradu – nezačne-li dýchat spontáně – zahájit umělé dýchání a nepřímou masáž srdce


 Dušnost

– příčiny – obvykle onemocnění srdce, plic, úraz, alergie, cizí těleso

– dušnost při vdechu, při výdechu nebo kombinovaná
– pacient dýchá s obtížemi, zrychleně a mělce, obtížně, stav se zhoršuje při pohybu, kašel s event. vykašláváním hlenů, krve, pěny … zapojuje i přídatné svaly  ( krku, horních končetin, mezižeberní )
–  lapavé dechy – nejsou dostatečnou ventilací !!!
1. ponechat postiženého v poloze, kterou sám zaujal při potížích,
2. zajistit dostatek čerstvého vzduchu
3. postiženému pomoci aplikovat léky (spray)  který má pro tuto potřebu,
4. rychle volat 155
5. sledovat, pokud dojde ke zhoršení , ztrátě vědomí – zahájit umělé dýchání + nepřímou masáž srdce


 Akutní bolest

– náhle vzniklá, silná, nesnesitelná

Lokalizace – zjistit kde vzniká
Určit charakter – stálá, kolikovitá, tlaková,  tupá, bodavá, vystřelující
Propagace – kam postupuje
Závislost na pohybu – ano, ne
Doprovodné a následující příznaky – zvracení, průjem, křeče, zmatenost, horečka, obtížné močení…, dušnost, světloplachost…

1. nepodávat žádné tekutiny ani léky
2. úlevová poloha
3. volat 155


 Alergická reakce

– paradoxní ,přestřelená celková reakce organismu  na běžné látky, projevuje se zarudnutím, kopřivka po těle,  extrémní otok, otoky dýchacích cest, dušnost , nemožnost polykání, otok jazyka , kolaps až náhlá zástava dechu a oběhu

– po požití potravin ( čokoláda,  ovoce, ryby, koření…)
– po štípnutí hmyzem
– po vdechnutí ( pyly, prach, peří…)
– po kontaktu s různými látkami  ( kovy…)
– po aplikaci léků ( antibiotika, analgetika… )

1. při lokální reakci: chlazení, antihistaminika pokud má u sebe p.o., klidový režim
2. při větší reakci ihned volat 155, zatím klidový režim, antihistaminika, pokud má,
3. pokud je postižený alergik a má u sebe Epipen, aplikovat přes oděv do paže, stehna
4. při bezvědomí – pokud dýchá – zotavovací poloha
– pokud nedýchá – KPR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *