Pozor na oheň ve vaších domovech

Převzato z www.pozary.cz

Hasiči radí, jak doma předejít nebezpečí požáru

Svíčky

Nezapomeňte, že hořící svíčka je otevřený oheň a proto s ním zacházejte opatrně. Ve vzdálenosti 8 -10 cm od plamene svíčky teplota přesahuje 200 °C, to stačí k zapálení papíru, plastů, textilií a dalších předmětů, které se mohou nacházet v blízkosti hořící svíčky.   Svíčku umístěte na stabilní nehořlavou podložku. Svíčky umístěte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů (záclony, ubrusy, ozdoby). Zapálené svíčky nenechávejte bez dozoru, mohlo by dojít k jejímu převrácení nebo prohoření na podložku a způsobit požár. Zvýšenou pozornost věnujte dětem, aby si se svíčkami nehrály.
Topidla a komíny  

Mnoho požárů v domácnostech v zimním období vzniká také kvůli neopatrnému zacházení s topidly a nedbalosti v péči o komíny. Užívejte výhradně topiva pro dané topidlo určené, nezapalujte   pomocí vysoce hořlavých látek (např. benzínu) a netopte např. odpady, plasty apod. Neumísťujte do blízkosti topidel žádné hořlavé látky – žhavé částice odlétající z topidla mohou velice snadno zapálit dřevo či papír uskladněný v blízkosti kamen. Komíny si nechte pravidelně čistit a kontrolovat. Popel ukládejte na bezpečné místo.       

Při samotném užívání topidel bychom neměli zapomenout na dodržování několika bezpečnostních zásad.   

Nesmírně důležité je nechat si pravidelně čistit komín a kontrolovat jeho technický stav. Nečistoty v komíně totiž mohou snadno způsobit velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a následný otevřený požár nebo otravu lidí jedovatým oxidem uhelnatým. Pro ještě přijatelné zajištění bezpečnosti byste měli provést čištění a kontroly komínů a topidel alespoň před začátkem topné sezóny a po jejím skončení.

Komíny a kouřovody s připojenými tepelnými spotřebiči se musí udržovat v řádném stavebně technickém stavu, tj. komínový plášť by měl být udržován   celistvý a neprodyšný, i starší komín by měl být řádně vyspárován a pokud možno omítnut. Dbejte na řádné zaústění kouřovodu do komína, dodržujte návody a technické podmínky stanovené výrobcem tepelných spotřebičů. I v případě komína může mít zanedbání neblahé následky. Špatné (netěsné) zaústění kouřovodu do komínového tělesa může díky nekontrolovatelnému uvolňování zplodin způsobit vážné poškození zdraví.

Zásada bezpečné vzdálenosti platí také pro komínové těleso, hořlavé látky by od něj měly být v půdních prostorách vzdáleny nejméně 1 metr – riziko zvyšují zejména textil a seno. Do komínového zdiva nesmí zasahovat ani k němu těsně přiléhat žádné hořlavé stavební prvky (např. trám). Požáry často vznikají například žhnutím  trámů zazděných v komíně  (obvyklé zejména u starších staveb).   Pamatujte, že za nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce nebo majitel objektu, ne kominík.      Při instalaci a údržbě topidel se řiďte návodem výrobce, který musí být připojen k výrobku. V žádném případě neinstalujte topidla bez odborné pomoci. Vždy je třeba dodržovat zásadu bezpečné vzdálenosti topidla od dalších předmětů v místnosti, stavebních konstrukcí a podlahových krytin. Podrobnosti lze nalézt v příloze vyhlášky č. 23/2008 Sb. na www.hzscr.cz/vyhlaska. Jakékoliv hořlavé látky a předměty, které se mohou vznítit, (ba i obyčejný hadr), skladujte pokud možno co nejdále od topidel. V žádném případě neodkládejte na topné či ohřevné plochy jakékoliv hořlavé předměty. Pozor zejména na barvy nebo laky!   Topné těleso na pevná paliva zabezpečte ochrannou (nehořlavou) podložkou pod topidlem, které znemožní vznícení podlahy tvořené hořlavými materiály a zabrání také žhavým uhlíkům vypadlým z kamen zapálit okolní předměty.

Pokud máte plynové vytápění, dodržujte lhůty revizí plynových spotřebičů (zpravidla jednou za 3 roky) a pravidelně kontrolujte, zda správně fungují. Nebezpečí hrozí zejména u otevřených spotřebičů, kde při samovolném uvolňování plynu může dojít k otravě. Uživatelé plynového kotle musí minimálně jednou ročně zajistit kontrolu celého spalovacího procesu, čistotou hořáků počínaje a funkcí pojistkového ventilu či termostatu konče. Topidla potřebují pro svou správnou funkci dostatečný přívod vzduchu. U některých druhů topidel (např. u karmy) hrozí v případě nedostatečného odvětrání  větrání otrava oxidem uhelnatým.

Každé topidlo a komín je konstruováno na určitý druh paliva a jeho používání je nutné dodržovat. Pokud přejdete z jednoho druhu paliva na druhý (např. z plynového vytápění na topení dřevem), vždy si nechte u odborníků zkontrolovat, zda je váš komín pro tuto změnu vhodný.

Pro topení nepoužívejte nic, co do kamen nepatří – např. biologický či jiný odpad (sláma, umělohmotné lahve apod.). Má to nejen nezanedbatelné ekologické důsledky, ale zvyšuje se i riziko poškození kotle, kamen, kouřovodu nebo komína, čímž roste také nebezpečí vzniku požáru. Dávejte si pozor i na spalování vlhkého dřeva, komín se přitom zanáší větším množstvím sazí a tím se zvyšuje i riziko požáru. Klesá jeho výhřevnost, odpařená voda navíc negativně působí na tepelnou techniku a proces spalování. Kamna na pevná paliva nesmíte nikdy zapalovat pomocí vysoce hořlavých kapalin (např. benzínu), vždy hrozí vznícení hořlavých par a vážné zranění.    V případě topidel na pevná paliva dávejte bedlivý pozor na žhavý popel. Nechte jej zcela vychladnout a pak uložte do nehořlavých nádob (např. kovu), které jsou neporušené, uzavíratelné a umístěné v bezpečné vzdálenosti od hořlavých látek a stavebních konstrukcí z hořlavých hmot. Vyvarujte se ukládání žhavého popela do plastových popelnic, ty se totiž mohou pak žárem zdeformovat. Kvůli špatnému uložení popela každoročně dochází k požárům nejen popelnic a kontejnerů, ale i obytných a hospodářských budov.
Co dělat v případě požáru? 

Když přece jen dojde k požáru, snažte se zachovat klid a nepodlehnout panice. Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek. Jestliže je to možné, snažte se požár uhasit nebo alespoň zabránit jeho dalšímu šíření. Využijte hasící přístroje, hydrant na chodbě, kusy látek (z neumělých vláken) apod., dávejte si přitom pozor, aby vám oheň neodřízl únikovou cestu. Pozor na elektrické přístroje nebo dekorace pod proudem. Pokud dojde např. k požáru věcí pod elektrickým proudem, musíme je nejprve vypnout ze sítě a teprve pak lze hasit.

Lidské zdraví je vždy cennější než majetek a rozhodně se nepokoušejte požár zlikvidovat za každou cenu sami.

Požár co nejdříve oznamte hasičům prostřednictvím tísňové linky 150 či 112. Při ohlášení vždy nejdříve uveďte, co se stalo, kde k tomu došlo, zmiňte také důležité okolnosti, které mohou napomoci či naopak zkomplikovat zásah záchranářů. Poté uveďte své jméno a přímý kontakt na sebe. Důsledně se řiďte se pokyny operátora tísňové linky.  Pokud se v hořícím objektu nachází více osob, varujte je a snažte se jim pomoci (zejména dětem, starým a nemohoucím osobám).
Při pohybu v zakouřeném prostoru si dávejte pozor, abyste se nenadýchali toxických zplodin hoření, držte se při zemi a dýchací cesty si chraňte navlhčenou rouškou z textilie (stačí kapesník).
Hořící objekt co nejrychleji opusťte a přesuňte se do bezpečné vzdálenosti. Buďte připraveni poskytnout pomoc zasahujícím hasičům.
V roce 2009 bylo zaznamenáno 20 162 požárů.    Požáry (se zásahem i bez zásahu jednotek PO) 
  

Základní informace 2008 2009 Index % 2009/08
Počet požárů 20 946 20 162 96
Přímé škody mil. Kč 3 277,3 2 164,8 66
Počet usmrcených osob 142 117 82
Počet zraněných osob 1 109 974 88
Uchráněné hodnoty mld. Kč 14,55 11,17 77

Přímé škody při požárech oproti roku 2008 klesly na 2, 1miliardy Kč. Díky zásahům jednotek požární ochrany byly uchráněny hodnoty za více jak 11 mld. Kč.   Při požárech v roce 2009 zemřelo 117, o 25 osob méně než v roce 2008. Oproti roku 2008 se zranilo o 135 osob méně, což je 974 zraněných v roce 2009.   Nejvíce usmrcených při požárech je evidováno v Jihomoravském kraji – 19, nejméně v Libereckém kraji – 1, nejvíce zraněných ve Středočeském kraji – 134, nejméně v Karlovarském a Plzeňském kraji – 36.   Výši škod ovlivnily požáry se škodou 1 mil. Kč a vyšší – v roce 2009 jich vzniklo 384 (+34). Z celkového počtu 117 usmrcených osob při požárech (-25) bylo: – 3 děti do 15 let (+1), – 81 osob ve věku od 15 do 60 let (-35),  -33 osob ve věku nad 60 let (+10).

Počet požárů podle nejčastějších p ř í č i n vzniku požáru  

Příčina/rok 2008 2009 Index % 2009/08
Úmyslné zapálení 1 625 1 741 107
Hra dětí s ohněm 269 209 78
Nedbalost dospělých 2 908 2 880 99
Závady komínů 272 314 115
Závady topidel 130 159 122
Technické závady (mimo komínů a topidel) 2 948 2 856 97
Samovznícení 135 107 79
Výbuchy 10 17 170
Blesky 63 61 94
Dopravní nehody 195 166 85
Dále nedošetřované požáry 11 175 10 668 95
Ostatní příčiny 48 45 94
Neobjasněno, v šetření 1 168 939 80
CELKEM 20 946 20 162 96

Oproti roku 2008 vzrostl vloni výrazně počet požárů úmyslně zapálených na 1741 případů, to je o 116 více než v roce 2008. Počet požárů způsobených závadami komínů vzrostl o 42 případů na celkem 314 případů, o 29 případů vzrostly oproti roku 2008 požáry, jejichž příčina je způsobená topidly, činí 159 případů. Nárůst zaznamenaly požáry způsobené výbuchem, a sice o sedm případů více než v roce 2008 (2009 – 17 případů).   Nejtragičtější následky měly v roce 2009 požáry v soukromých domácnostech, při kterých bylo usmrceno 62 osob (52,9 % z celkového počtu usmrcených při požárech) a zraněno bylo dalších 440 osob, což činí 45,2%   z celkového počtu zraněných při požárech v roce 2009. Požáry v domácnostech činí 12,2%z celkového počtu všech požárů a škody způsobené požáry v domácnostech přesáhly 370 miliónů Kč. Je to nejvyšší škoda způsobená požáry v domácnostech za posledních 13 let. Pokles zaznamenal počet obětí při požárech v dopravě oproti roku 2008. V roce 2009 zemřelo při těchto požárech 26 osob (v roce 2008 jich bylo 42). Zraněno bylo 166 osob, což je o 16 osob méně než v roce 2008. Škody způsobené požáry v dopravě ale oproti roku 2008 vzrostly, vyšplhaly se na téměř 435 miliónů Kč. (v roce 2008 přes 421 mil. Kč.)


Požáry v odvětvích hospodářství v roce 2009
 
 

Odvětví Počet požárů Podíl v % Škoda tis. Kč U Z
Zemědělství 562 2,79 142 910,2 2 37
Lesnictví 556 2,76 19 722,7 0 20
Dobývání nerost. surovin 15 0,07 89 407,0 0 1
Zpracovatelský průmysl 528 2,62 498 911,3 2 50
Výroba, rozvod el. a plynu 151 0,75 83 934,8 0 3
Stavebnictví 78 0,39 16 025,0 0 8
Obchod, opravy zboží 187 0,93 157 601,8 3 15
Pohostinství, ubytování 385 1,91 107 877,4 5 100
Doprava 2 308 11,45 434 869,9 26 166
Pošty, telekomunikace 15 0,07 284,0 0 0
Peněžnictví, pojišťovnictví 7 0,03 836,9 0 0
Služby podnikům, výzkum 398 1,97 83 022,8 3 88
Veřej. správa, bezpečnost 34 0,17 3 139,9 0 0
Školství 49 0,24 3 216,5 0 2
Zdravotnictví, soc.činnost 48 0,24 4 680,5 0 3
Ost. veřejné a osob. služby 1 691 8,39 145 729,6 14 38
Soukromé domácnosti 2 467 12,23 372 365,9 62 440
Jiné a nezatříděno 10 685 52,99 223,0 0 3
CELKEM 20 162 100,00 2 164 759,2 117 974

Oproti roku 2008 narostl počet požárů v odvětvích lesnictví, výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a vody, dále odvětví obchodu a oprav zboží, pohostinství a ubytování, dopravě, výzkumu a službám podniků, zdravotnictví a sociálních činnostech.   Škody vzrostly v lesnictví, dobývání nerostných surovin, zpracovatelském průmyslu, výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a vody, stavebnictví, pohostinství a ubytování, v odvětví dopravy a v domácnostech.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *