Historie

Počátky našeho sboru lze vysledovat už počátkem posledního desetiletí 19. století. První pokus mladého učitele Jindřicha Dohnala z roku 1892 nenašel dostatečnou podporu u obecního výboru a skončil neúspěšně, ale po zvolení rolníka Rudolfa Držonky starostou obce se věci pohnuly správným směrem. V průběhu následujících dvou let byly vypůjčeny a opsány vzorové stanovy, které byly dne 19. června 1896 c. a k. místodržitelstvím v Brně schváleny. Následně byla svolána ustavující členská schůze sboru, která se konala dne 5. července 1896 v hostinci paní Marie Černé, na níž se 53 hrabovských občanů stalo zakládajícími členy dobrovolného hasičského sboru. Prvním starostou byl zvolen starosta obce pan Rudolf Držonka, jednatelem se stal učitel František Vaněk, pokladníkem nadučitel František Bartoník, náčelníkem mlynář Jan Vogt, jeho prvním zástupcem hutník Jan Šebesta, druhým zástupcem úředník František Břenek, zbrojířem zámečník Inocenc Raška a členy výboru rolník František Piskoř a Jan Krautwurst. Od obce sbor převzal starou stříkačku a skladiště, které se napříště stalo hasičskou zbrojnicí. Prvním zásadním krokem sboru bylo zakoupení nové stříkačky a výzbroje pro 65 členů. Ačkoliv začátky nebyly lehké, díky nadšení členů sboru i ostatních obyvatel Hrabové se dařilo všechny problémy překonat. Například koně pro přípřež ke stříkačce zapůjčovali rolníci bez nároků na poplatek a majitelé čtyř hostinců střídavě propůjčovali své prostory pro konání schůzí výboru, schůzí sboru, pořádání odborných přednášek a tanečních zábav.

První zásah nově zřízeného sboru přišel dne 16. srpna 1896. Tento den se konala slavnost založení sboru a v nejlepší zábavě – kolem 23. hodiny – zazněl poprvé hlas hasičské trubky. Ke zdolání požáru domku pana Jana Maluchy přijely na pomoc také dobrovolní hasiči ze sousední Hrabůvky a Nové Bělé. Požáru sice padly za oběť dva domky, ale ostatní objekty v okolí se díky zásahu podařilo uchránit.

Kromě vybavení hasičského sboru technikou bylo třeba také vyškolit členy, jak v případě požáru nasazovat hasební prostředky a zachraňovat majetek občanů. Pro tento účel byly pořádány odborné přednášky nejen z oboru hasičství, ale také ze zdravovědy a majetkoprávních vztahů. Výbor zajišťoval přednášející odborníky, lékaře, právníky a učitele z Vítkovic a Ostravy.

V letech 1904 až 1905 bylo postaveno nové zděné hasičské skladiště a věž z dřevěného hrazení. Materiál a odborné tavební práce zajistil obecní úřad, místní rolníci zajišťovali dovoz materiálu, a tak 30. července 1905 bylo skladiště slavnostně předáno k užívání. V tomto období byl také zakoupen vůz pro dopravu mužstva.

20141119_210631

V roce 1907 bylo župním dozorcem Jindřichem Dohnalem doporučeno sboru založit pamětní knihu o významných událostech ve sboru, díky níž máme dnes podrobné informace o historii sboru.

Po prvním desetiletí trvání sboru se začal projevovat generační problém, proto funkcionáři založili v roce 1908 první dorostenecké družstvo, složené z žáků posledního ročníku obecné školy, samozřejmě se souhlasem jejich rodičů. Od tohoto roku se také datuje oslovování členů sboru „bratr“ a „sestra“.

Na výroční členské schůzi dne 2. ledna 1910 bylo usneseno zakoupit mechanický vysouvací žebř a podvozek ke staré dvoukolové stříkačce, které dodala firma Smékal 14. dubna téhož roku.

20141119_210451

Vypuknutím 1. světové války v roce 1914 ochabla činnost sboru, neboť 18 jeho členů bylo povoláno na vojnu. Svobodnou půdu samostatné Československé republiky nespatřili bratři Jan Firek, Čeněk Hulín, Bohdan Šodek a Florián Mutina.

V roce 1921, kdy sbor slavil 25 let svého trvání, byl založen ženský odbor, do kterého se přihlásilo 13 členek. V roce 1930 však ukončil činnost, neboť většina členek se po provdání buď vystoupila, nebo se odstěhovala. Později již nebyl vytvořen samostatný ženský odbor, ale ženy byly vedeny jako členky sboru.

V listopadu 1923 byl v naší župě založen podporovací fond pro pozůstalé po zemřelých činných členech, tzv. Půrkova pokladna. Z našeho sboru se přihlásilo 43 členů. Pokladna byla zrušena v roce 1963.

V roce 1923 schválil obecní výbor na přístavbu hasičského skladiště. Povolaný architekt Karel Gajovský – tehdejší okrskový velitel – však navrhnul zcela jiné řešení: zbořit staré skladiště a postavit nové, se sálem pro schůzování a bytem pro zbrojíře. Po schválení plánů a rozpočtu obecním výborem započaly bourací práce na jaře roku 1924. Díky iniciativě a obětavosti funkcionářů, členů sboru i ostatních hrabovských občanů proběhlo již 14. září 1924 slavnostní otevření nové zbrojnice, jejíž náklady činily 115 237,60 korun.

20141119_210517

Přes těžkou situaci v době hospodářské krize soustřeďovaly se finanční prostředky s jediným cílem – zakoupení motorové stříkačky. Toho bylo dosaženo v roce 1937, kdy byl od pana Kubečky z Hlučína zakoupen malý autobus značky Škoda pro přepravu mužstva za 7 725 korun a od firmy SIGMUND motorová dvoukolová stříkačka DS 12 za 25 450,50 korun. Stříkačka prožila svůj křest ohněm v den jejího převzetí sborem 18. července při požáru mlýna pana Drexlera v Kunčicích.

20150606_144427

Období německé okupace během 2. světové války bylo zdrcující i pro dobrovolné hasičské sbory. Hasičstvo bylo nuceno podřídit se německým rozkazům a dobrovolné sbory byly podřízeny protektorátnímu ministerstvu vnitra. Sál zbrojnice byl obsazen četnictvem. V roce 1942 převzalo město Moravská Ostrava všechny stroje a výzbroj našeho sboru. Byla zřízena výcviková střediska, do kterých okupanti povolali mladé členy hasičských sboru. Pohotovostnímu středisku v Hrabůvce byla na příkaz odevzdána stříkačka SIGMUND i autobus Škoda, který Němci při ústupu odvezli až k Litovli. Po skončení války byl autobus vrácen ve značně poškozeném stavu.

Své vlastenectví v této době projevili členové sboru Jaroslav Vavruška, Vlastimil Gromnica, Emil Mutina a Antonín Mynář, kteří pracovali v odbojové skupině „Záře“.

Po válce se naši členové aktivně podíleli na likvidaci následků války hledáním nevybuchlé munice a také při obnově letiště v Hrabůvce. V dalších letech se členové účastnili různých budovatelských brigád, například při obnově válkou zničené Hrabyně, výstavbě zemědělského družstva v naší obci, stavbě prádelny, hospodářské budovy a věže. V roce 1949 přispěl sbor ze své pokladny na zřízení místního rozhlasu a stavbu pomníku obětem 2. světové války. Pro nedostatek vhodných prostor uvolnil sbor sál zbrojnice pro konání sňatkových obřadů.

V první polovině roku 1950 bylo upuštěno od svolávání hasičů k požáru trubkou, neboť byla na zbrojnici namontována elektrická siréna. Na podzim roku 1951, na návrh městského velitelství požární ochrany, daroval sbor svou první čtyřkolovou stříkačku na Slovensko do Lorinčiku. V listopadu 1952 nám byla Okresním velitelstvím v Ostravě přidělena stříkačka PS 8 a 8. dubna 1953 také nové požární vozidlo AS-16. Díky tomu však nebylo ve zbrojnici místo pro výstroj, proto bylo v roce 1955 skladiště přestavěno a zrušena „hospodářská besídka“.

IMAG0586

AS 16 RN Praga

V padesátých letech se našemu sboru dařilo na poli požárního sportu. V roce 1954 se jedno družstvo žaček probojovalo mezi 16 nejlepších družstev z celé republiky a obsadily celkové 7. místo. V roce 1955 dokonce družstvo žaček (K. Ličková, D. Slížová, D. Machálková, S. Wilková, A. Kovářová, H. Kneblová, M. Čepková, A. Svítková, L. Moravcová) do 11 let zvítězilo na celostátní soutěži v Brně.

Na podzim roku 1957 započala stavba nové věže na sušení hadic, která byla předána k užívání 5. října 1958. V tomtéž roce byl ve zbrojnici zaveden vodovod z nově vybudované veřejné vodovodní sítě. Úspěšný zásah při likvidaci následků během prudké srpnové vichřice.

V letech 1959 až 1964 ohrožovala řeka Ostravice a místní potoky často své okolí vylitím z břehů.

Největší zdokumentovaná povodeň v Hrabové byla v červenci 1960, kdy rozvodněná Ostravice ohrožovala provozovnu závodu BETA, ubikace zaměstnanců a rodinné domky na ulici Na potoku. Bylo rozhodnuto osoby z ohrožených domů evakuovat a dočasně ubytovat ve škole. Náš sbor nasadil veškerou techniku a aktivně se podílel na evakuačních pracech. Po protržení hrází na horním toku u Paskova byl zaplaven také statek a ulice Paskovská v úseku jednoho kilometru. Obětavou práci členů sboru ocenil městský národní výbor udělením pochvalného uznání.

20141119_210535

V roce 1963 byla ukončena činnost Purkovy pokladny a založení místní svépomoci činných členů hrabovské jednoty.

V únoru 1964 byl odevzdán do šrotu starý nepojízdný autobus, zakoupený v roce 1937.

V roce 1965 byl udělen dar člunů sboru: 1072 odpracovaných brigádnických hodin při opravě celé zbrojnice.

20141119_210607

V roce 1968 byla zahájena rozsáhla přestavba areálu a jednotce přidělena nová přívěsná motorová stříkačka PS-12

ps

1971 – dokončení rekonstrukce zbrojnice. 1. místo v Putovním poháru MěČSPO.

1972 – družstvo žen získalo 6. místo v celonárodním kole ČR v Pardubicích. Přiděleno požární vozidlo Avia DA-12, licence Saviem s čerpadlem PS-12.

FOTO_16_Avie-upravenosSPZ

1973 – několik úspěšných zásahů při požárech v místě i blízké Hrabůvce. Říjen: 2. místo v soutěži tříčlenných hlídek. Ing. Chlupatá jako první žena sboru získává odznak VP III. stupně.

1974 – úspěšná likvidace několika požárů v místním ZD. 1975 – účast na řadě městských soutěží – 5 družstev, 5 prvních míst.

1976 – družstvo dorostenců 5. místo v národním kole ČR v Plzni.

1977 – několikadenní úspěšný zásah při srpnové povodni (zaplaven celý Šídlovec).

1984 – dorostenky v krajském kole, vznik tzv. USH – kolektivu mládeže, který se zapsal do paměti členů i nečlenů svými
volnočasovými aktivitami a jehož velkou část tvořili hrabovští hasiči.

1985 – únor: uvolňování ledové tříště na potocích Ščučí a Rybí, březen: účast při požáru stohu, červenec: výpomoc při hledání utonulého chlapce v Odře, srpen: povodňová pohotovost na potoku Rybí.

V roce 1986 zavedení týdenních pohotovostí.

20141119_210547

Překrytí střechy zbrojnice brigádenskou svépomocí proběhlo roku 1987.

Roku 1988 nás úspěšně reprezentovaly dorostenky v krajské soutěži.

V roce 1989 byla zahájena oprava celého objektu zbrojnice a přístavba kuchyňky, která byla dokončena v roce 1991.

Další úspěšná reprezentace dorostenek v krajské soutěži v roce 1990

V roce 1991 proběhla změna názvu na Sbor dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezka. Družstvo dorostenek obsadilo 2. místo v závodě požárnické všestrannosti. Družstvo žen se umístilo na 6. místě v severomoravské soutěži ve Frýdku – Místku.

V roce 1994 byl přidělen 2. požární vůz CAS 25

DSC_0167-upravenosSPZ

1996 – úpravy interiéru hasičárny

248384_3482224593662_1824251081_n

1997 – v tomto roce se hrabovští hasiči zúčastnili ve dnech 6. 7. – 30. 7. likvidací následků povodní na území města Ostravy.
Dva naši členové byli oceněni primátorem města Ostravy za aktivní činnost při povodních.

1998 – v červnu tohoto roku získali hrabovští hasiči repasované vozidlo CAS 25 K Liaz.

1200x900-1

2001 – v tomto roce se dne 16.6. uskutečnily oslavy 105 let založení SDH.

2002 – požár kostela sv. Kateřiny Alexandrijské. Tato významná památka zcela shořela. Z naší jednotky zasahovalo u požáru
9 členů. V tomto roce zároveň proběhla výměna garážových vrat hasičské zbrojnice

hasici

2003 – dne 16.11. naši hasiči zasahovali v rámci technické pomoci v Ostravě-Kunčičkách při sundání kočky ze stromu.

2005 – družstvo mladších žáků se umístilo na 2. místě v okresním kole celoroční hry Plamen

2006 – oslavy 110 let založení našeho sboru. Dne 30.6.2006 byl v místním kostele posvěcen hasičský prapor. Družstvo dorostenců se umístilo na 3. místě v okresním kole soutěže dorostu.

2014_1128_17522300 2014_1128_17510600

2007 – uskutečnil se 0. ročník Ostravské ligy, mladší 7.místo, starší 5.místo. I. ročník soutěže „O pohár starosty ÚMOb Hrabová“.  V tomtéž roce jsme uspořádali okresní kolo hry Plamen, které se pak uskutečnilo i v letech 2008 a 2009.

2008 – MH v OL-mladší 6.místo, straší 6.místo.

2009 – další z našich členů, bratr Vlastimil Kroček, byl oceněn nejvyšším možným vyznamenáním – získal titul Zasloužilý hasič. MH v OL-mladší 4.místo, straší 1.místo.

MH dosáhli v roce 2010 nejlepších umístění v OL, kdy družstva mladších i starších dětí OLM ve svých kategoriích vyhrála.

2011 – v tomto roce se uskutečnily oslavy 115 let založení našeho sboru. MH: ST-3.místo, ML-4.místo v OL.  Martin Doležálek za SDH Michálkovice účast na republikovém kole.

2012 – na památku sdružení USH začali hrabovští hasiči znovu organizovat tzv. cyklovýlety.2.místo mladší žáci a 3.místo starší žáci v OL. Družstvo dorostenek obsadilo 3. místo v okresním kole soutěže dorostu. Jana Chlupatá za SDH Michálkovice účast na republikovém kole. Karolína Kuchařová se probojovala do celorepublikového kola PO očima dětí.

2013 – 3.Srpna odstaveno vozidlo CAS K 25 LIAZ z důvodu obměny. Rekonstrukce hasičského autíčka pro mateřskou školu v Hrabové. První místo mladší žáci a staší žáci na místě třetím v OL. Družstvo dorostenek obsadilo 2. místo v okresním kole dorostu. Petra Trtílková a Marie Kročková se probojovaly do celorepublikového kola PO očima dětí.

1965601_10202089552719663_8536940262244596278_o

Dne 18. Března 2014 byla naše jednotka znovu schopná výjezdu, dostala nový zasahový vůz CAS 30-S3R TATRA 815-7 4×4. Ml-1.místo, St-2.místo v OL. Dorostenec Ondřej Brát obsadil  2. místo a Martin Doležálek 3. místo v kategorii jednotlivců. Marie Kročková, Ludmila Kročková a Marie Namyslová postoupily do krajského kola PO očima dětí.

DSCN2812

2015  – mladší žáci zvítězili potřetí v Ostravské lize a získali tímto natrvalo putovní pohár. Rekonstrukce čapího hnízda na ulici Paskovská.

wpid-received_1603523709933563.jpeg

2016 – 21. ledna získala naše zásahová jednotka vozidlo DA 15 L2T Mercedes-Benz Sprinter.

DSC_1070

Jedná se o střípky naší historie, historie našeho sboru je velká. Můžete nahlédnout do kroniky našeho sboru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *